Seo an Scéal le Conradh na Gaeilge

Seo an Scéal     ………..    le Conradh na Gaeilge.

Foinn agus Focail

Beidh an Dr Louis de Paor ag léamh a chuid filíochta go dátheangach Déardaoin

17 Deireadh Fómhair, ag Dún Mhuire 50 Sr. an Phiarsaigh, An tAonach, ar 8.00 pm.   Ar an oíche chéanna cloisfimid ceol álainn ar an veidhlín ó Kathleen Costello agus ar an mhéarchlár ó Luke O Connor.

louis de paor.jpg

An Dr Louis de Paor

Corcaíoch is ea Louis atá mar Stiúrthóir ar Ionad an Léinn Éireannaigh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.   Tá lear mór duaiseanna bainte amach aige dá chuid filíochta in Éirinn agus san Ástráil – áit a chaith sé na blianta 1987 – 1996 ag obair don raidio agus in  Ollscoileanna Melbourne agus Sidney.

Ó tháinig sé ar ais go hÉirinn tá leabhair filíochta dá chuid féin curtha i gcló aige

chomh maith le léirmheasanna ar dhánta le Máire Mhac an tSaoí, obair le Seán Ó Ríordáin, Micheál Ó hAirtnéide agus Liam S. Gogan; scríbhínní Mháirtín  Uí Chadhain, Myles na gCopaleen agus saothar mhuintir Nualláin.

Tuigeann Louis nach bhfuil Gaeilge ag gach duine agus tá na leabhair

“Ag greadadh bás sa reilig/Clapping in the cemetery,” “Agus rud eile de/

and another thing,” “The Brindled cat and the Nightingales Tongue,”

curtha ar fáil go dátheangach.

Bhí Louis san Aonach go minic thar na blianta agus baineadh an-taitneamh as  bheith ag éisteacht lena dhánta as Gaeilge agus as Béarla.  Is iad na hábhair

atá aige ina chuid filíochta ná bás agus grá, cúrsaí clainne, muintire agus

teaglaigh, imirce agus aisimirce, agus cuimhne an duine.

Tá sé de bhua aige féachaint ar an ghnáthshaol ar bhealach difriúil spleodrach

a bhaineann geit asainn.

Kathleen Costello agus Luke O’Connor.

Tá cónaí ar Kathleen agus Luke san Aonach.   Tiobraideach is ea Kathleen

agus tógadh Luke i gContae Luimnigh.  Chaith an bheirt acu cuid dá saol mar mhúinteoirí.   Sár-cheoltóirí iad beirt –  Kathleen an-bhinn ar an veidhlín agus Luke an-ealaíonta ar an mhéarchlár.

Mar sin oíche dár saol a bheidh i nDún Mhuire an 17 Deireadh Fómhair idir fhoinn agus fhocail idir cheol agus fhilíocht. Dáta don dialann!

Gluais

Dátheangach –bilingually; méarchlár – keyboard; stiúrthóir – director;

lear mór – a great amount;  curtha i gcló – published; léirmheasanna – critiques;

saothar – work; bua – gift; gnáthshaol – ordinary life;

ar bhealach difriúil spleodrach – in a different vivacious way.  Geit – startle;

foinn agus focail – tunes and words.

Seo an Scéal     le Conradh na Gaeilge   25/5/19

 

An Dr Ciarán Ó Gealbháin

Cuirfear fáilte roimh an Dr Ciarán Ó Gealbháin chuig Dún Mhuire,  Déardaoin ,

30 Bealtaine seo chugainn .     Is ceoltóir agus amhránaí é Ciarán a thug tamall leis an ngrúpa ceoil traidisiúnta DANÚ.  Chaith sé roinnt blianta ag obair leis

an gComhlucht Teilifíse Nemeton Teo agus seal eile mar mhúinteoir  meánscoile sular scríobh sé a thráchtas dochtúireachta ar ghnéithe de thraidisiún amhránaíochta na nDéise.   Ó shin i leith tá sé ag léachtóireacht i Roinn  an Bhéaloidis, UCC.   Is fear cáirdiúil bríomhar é atá sásta a chuid amhrán a roinnt linn.

Seoladh céirnín le Tom Gleeson ag Fleadh Cheoil Thiobraid Árann le déanaí agus i gcomhrá ann thug Tom le fios gurbh é Nioclás Tóibín ón Rinn an

t-amhránaí is fearr a chuala sé riamh.   Cloistear Sliabh Geal Gua,amhrán ó PhortLáirge ó Nora Butler go minic.  Cloisfimid a thuilleadh ón

Dr Ciarán Ó Gealbháin Déardaoin 30 Bealtaine, 8.00 pm. Beidh fáilte romhaibh.

Fleadh Cheoil Thiobraid Árann, 2019.

Bunaíodh Comhaltas Ceoltóirí Éireann sa bhliain 1951.  Roimhe sin ba bheag meas a bhí ag an bpobal i gcoitinne ar cheoltóirí traidisiúnta is ar na hamhráin

lasmuigh de cheantair áirithe.   Chuir bunaitheoirí Chomhaltais rompu an ceol traidisiúnta is na hamhráin a chaomhnú, a chothú is a chur chun  cinn.

Is féidir a rá gur éirigh leo na cuspóirí a bhí acu a chur i gcrích.    Bhí Fleadh

Cheoil Thiobraid Árann faoi lán tseoil i mBéal an Átha le seachtain, eagraithe ag muintir na háite agus ag Craobh Ormond CCE.   Is ann a bhí amhráin agus ceol,

damhsa agus drámaíocht, chomh maith le comórtais idir na hiomaitheoirí do uirlisí ceoil de gach saghas ag teacht fud fad an chontae ón Aonach go Cathair Dún Iascaigh agus ó Chill Cais go Ros Cré.  Dar ndóigh bhí comórtas ann i Labhairt na Gaeilge chomh maith. Mar a dúirt Seamus Heaney “Not to learn Irish is to miss the opportunity of understanding what life in this country has meant and could mean in  a better future.”

Toghcháin  áitiúla 2019.

Ba mhaith le Conradh na Gaeilge go mbeadh duine amháin  lánaimseartha

i ngach Údarás Áitiúil ag plé le cur chun cinn na Gaeilge agus buiséad acu le himeachtaí Gaeilge agus cultúra a spreagadh sa phobal faoi mar a déantar do chúrsaí ealaíne i ngach Udarás Áitiúil. Chabhródh sé dá mbeadh coiste logainmneacha ag an gComhairle chun ainmneacha oiriúnacha a roghnú do thógálaithe éastáit nua. Mar a dúirt Nelson Mandela “má labhraíonn tú le fear i dteanga a thuisceana, téann sé sa cheann aige.   Má labhraíonn tú leis ina theanga féin, téann sé sa chroí aige.”

Toghchán do Pharlaimint na hEorpa

Tá an Ghaeilge aitheanta mar theanga oibre de chuid an Aontais  ó 1 Eanáir 2007.      Tá súil ag Conradh na Gaeilge go mbeidh na comhaltaí nua sásta agus ábalta an Ghaeilge a labhairt  sa Pharlaiumint..

Cúrsa Samhraidh

Beidh Cúrsa Samhraidh do déagóirí ar siúl gach maidin i nDún Mhuire i mí an Mheithimh agus Campa Spraoí seachtaine i mí Iúil do pháistí óga idir trí  ague sé bliana.

Is féidir le páistí bunscoile dul go Cúrsa sa Ghaelscoil ar feadh seachtaine i mí Iúil.

Máidin Caife.

Tagann daoine le chéile gach Céadaoin le caint agus comhrá as Gaeilge a dhéanamh le cupán caife nó tae.   Is i gCaife Jenny a bhí an slua mí na Bealtaine agus beimid ag dul go Cinnamon Alley do mhí an Mheithimh.   Fáilte  romhaibh isteach.

Naíonra Ríocht na nÓg

Leis an aimsir aoibhinn álainn  a bhí ann le déanaí bhí deis ag na páistí  ó Naíonra Ríocht na nÓg siúl go Páirc an Chaisleáin le spórt agus spraoí a bheith acu faoin aer.  Thugadar cuairt ar Gháirdín an Chaisleáin atá cóirithe as an nua, le cosáin súilóide agus áit ann le bheith i do shuí go compórdach.    Bhaineadar an-sult  as.

Gluais:

tráchtas – thesis; léachtóireacht – lecturing;  béaloideas – folklore;

eolas a roinnt – share his knowledge; meas – regard;

a chaomhnú – to preserve; a chothú – promote;

faoi lán tseoil – in full swing; iomaitheoir – contestant; lánaimseartha – full time

Údarás Áitiúil – local Authority; spreagadh – encourage; roghnú – select;

coiste logainmneacha – placenames committee; Aontas = EU; comhalta – member; tacaíocht chuí – proper support. cóirithe  – restored;

sult – fun;

SEO an SCÉAL

Naíonra Ríocht na nÓg

Cuirtear an cheist “cad is Naíonra ann?   Is é an freagra ná páistí a thagann le chéile go rialta 3.5 uair a chloig sa lá i dtimpeallacht taitneamhach.  Cuireann an Stiúrthóir Naíonra gach deis ar fáil do pháistí forbairt iomlán, idir fhorbairt fhisiciúil, intleachtiúil, chruthaitheach, aeisteitiúil, shóisialta, mhothúchánach agus teanga a bhaint amach.  Trí Ghaeilge a dhéantar obair an Naíonra.   Modh an tsúgartha a úsáidtear de ghnáth mar gurb é is oiriúnaí mar mhodh foghlama do pháistí ag an aois seo.  Is idir 2.8 agus 5 bliana d’aois a íocann an ECCE as gach páiste. Tá Naíonra Ríocht na nÓg ag Cúl an Tí suite i nDún Mhuire, 50 Sr. an Phiarsaigh, An tAonach.

Ó Mheán Fómhair tá na páistí ag baint taitneamh as buaileadh agus sugradh le chéile gach maidin ó Luan go hAoine agus iad ag foghlaim i ngan fhios dóibh féin.    Beidh seisiún eile tar éis lóin ag tosnú i 2019.    Má bhíonn a thuilleadh eolais uait cuir glaochar Kirsty ag 067/41570 nó buail isteach chuige san oifig i nDún Mhuire.

An tOireachtas

Bhí an tOireachtas ar siúl i gCill Áirne le déanaí.    Tagann daoine ó na ceithre hairde chun ceiliúradh a dhéanamh le hagallaimh bheirte, le hámhráin,  comhrá, ceol, damhsa, dramaí,  filíocht, lúibíní, agus scéalaíocht,   Is ann a bhíonn idir óg agus fásta ag iomaíocht le chéile do Chorn nó Trofaí, ach go háirithe do Chorn Uí Riada leis na hamhráin ar an Sean Nós.   Bíonn bród ar dhaoine a thaispeáint gurb í an Ghaeilge an teanga is ansa leo a labhairt. I mbliana bhí ceathrar cailín ó Chalifornia a bhíodh ag taisteal thall go Nua Eabhrach ag foghlaim na Gaeilge.

Thainig siad chuig an Oireachtas chun barr feabhais a chur ar an mhéid Gaeilge acu féin agus mar a dúirt Máirtín Ó Direáin

“Faoiseamh a gheobhadsa

Seal beag gairid,

I measc mo dhaoine,

Ó chrá croí,

Ó bhuairt aigne,

Ó uaigneas duairc,

& ó chaint ghontach.

Féile na Samhna

Beidh tráth ceiliúradh anseo san Aonach idir an Luan 19 – Aoine 23 Samhain, nuair a bheidh na hIarbhunscoileanna ag iomaíocht le cheile i gcomórtais difriúla idir Ealaín, Díospóireachtaí, Óráidíocht agus Tráth na gCéist. Beidh taitneamh agus faoiseamh acu ón seomra ranga ar feadh tamaill agus beidh siad ábalta a rá gur labhair siad Gaeilge taobh amuigh den scoil.

POP Up GAELTACHT

Is i dTeach Tábhairne Uí Shúilleabháin “Rockys”a bheidh an gabhar á róstadh ar an Aoine 23 Samhain nuair a chuirfear POP Up GAELTACHT faoi lán tseoil. Tabharfaidh sé seo deis do dhaoine fásta buaileadh le chéile agus Gaeilge a  chloisint nó a labhairt gan stró.

Suirbhe

Deineadh suirbhé ar chúrsaí na Gaeilge le Kantar Millward Brown le déanaí agus creideann 66% de mhuintir na hÉireann ó dheas gur cheart don Stát níos mó tacaíochta a thabhairt don Ghaeilge. Deir 67% ó dheas gur cheart go mbeadh ionaid Ghaeilge inár bpríomhbhailte le heolas, ranganna agus imeachtaí sóisialta trí Ghaeilge a chur ar fáil don phobal.

Tá an tádh linn go bhfuil Dún Mhuire san Aonach agus go bhfuil an Naíonra, ranganna, leabhair le léamh agus le plé;  filíocht á léamh agus ceolchoirmeacha ar siúl  ann ó am go chéile.    Is féidir leabhair agus cartaí a cheannach ann freisin.

Má tá a thuilleadh eolais uait glaoigh ar :

Kirsty Uí Ríain, Oifigeach Gaeilge 067 41570

www.cnagantaonach.ie riomhphost cnagantaonach@gmail.com

Gluais:

Timpeallacht  taitneamhach – pleasant environment; faoi stiúr stiúrthora – under supervision of a director;  forbairt iomlán – total development; fisiciuil – physical; intleachtúil – intellectual; cruthaitheach – creative; aeisteitiúil – have an appreciation of beauty, mothuchán – feeling; sóisialta – social , modh an tsúgartha – learn through play; na ceithre hairde – everywhere;

Is ansa leo – they prefer; faoi lán tseoil – in full swing; gan stró – no problem;

tacaíocht – support.

Seo an Scéal le Conradh na Gaeilge.

Screen Shot 2018-07-27 at 15.58.12 

Fíochán Filíochta le Ceol.

Cuirtear fáilte romhaibh chuig óiche le Filíocht agus Ceol ar an Aoine

10 Lúnasa, i nDún Mhuire, ar 8.00 pm.

Is ann a bheidh na filí Biddy Jenkinson agus Simon Ó Faoláin, na ceoltóirí

Ruth Morrissey agus Ciara Ní Shúilleabháin.

Biddy Jenkinson

Rugadh Biddy Jenkinson i mBaile Átha Cliath agus d’fhreastail sí ar an Ollscoil i gCorcaigh.  Tá bailiúchán filíochta, gearrscéalta agus drámaí foilsithe aici.

Is breá léi bheith ag scríobh as Gaeilge agus tá sí go mór i gcoinne a cuid oibre a bheith aistrithe go Béarla cé go gcuireann sí leaganacha Fraincise ar fáil a mbíonn  fáilte rompu. Le níos mó ná 30 bliain cuireadh ceisteanna faoin fhile príobháideach seo.   Is ainm cleite é “Biddy Jenkinson.”   Admhóidh sí go bhfuil

buanna áirithe aici a chuireann ar a cumas cumadóireacht a dhéanamh.

An bua is tábhachtaí : fiosracht.     Tá scileanna praiticiúla aici a théann chun leas na h-ealaíne: cupán caife breá láidir a dhéanamh, buidéal te a líonadh, scríobh sna himill.  Moltar a cuid oibre as a paisean, a greann agus an éagsúlacht.

Beimid ábalta éisteacht léi agus le Simon Ó Faoláin go luath.

Simon Ó Faoláin.

Rugadh Simon freisin i mBaile Átha Cliath ach chuaigh sé chun cónaithe

go Corca Dhuibhne (Ciarraí) nuair a bhí sé seacht mbliana d’aois.

Oileadh é mar sheandálaí agus chaith sé tréimhsí mar stiúrthóir tochailte

agus i gcúrsaí acadúla sa Léann Ceilteach. Chaith sé tréimhsí sa Ghaillimh, sa Bhreatain Bheag, ar Oileán Acla agus i gCorcaigh sarar fhill sé ar Chiarraí 1907.    Is mar fhile a chuirimid aithne air.    Bhuaigh a chéad chnuasach filiochta

Anam MhadraDuais Glen Dimplex na Gaeilge agus Duais Eithne agus Rupert Strong.   Tá Duais Cholmcille agus Duais Fhoras na Gaeilge araon buaite aige faoi dhó.  Tá tionchur a ghairme mar sheandálaí agus a thaithí mar athair le brath ar a chuid filíochta.       Is féidir linn taitneamh a bhaint as a chuid filiochta

i nDún Mhuire ar an Aoine 10 Lúnasa ar 8.00 pm.

Ruth Morrissey & Ciara Ní Shúilleabháin – ceoltóirí.

Ón Aonach i an sár-cheoltóir Ruth Morrissey a sheinneann an fheadóg mhór.

Bhain Ruth Céim sa Cheol in Ollscoil Luimnigh agus tá sí oilte mar mhúinteoir bunscoile chomh maith.   Beidh cara Ruth, Ciara Ní Shúilleabháin, in éineacht léi.   Dhéin Ciara Céim sa Cheol in Ollscoil Luimnigh agus bíonn an bheirt acu ag seinm le chéile go minic ó shin.  An chláirseach a sheinneann Ciara agus cuirfidh an fhilíocht agus an ceol dea-ghiúmar ar a bheidh i láthair.  Oíche speisialta a bheidh

ann cinnte.

Maidin Chaife.

Tagann daoine le chéile gach Céadaoin chun caint agus plé le chéile as Gaeilge, chun nuacht an lae a scagadh, chun an aimsir a mholadh nó a chaineadh, chun gáire a dhéanamh nó chun éisteacht le scéal le cupán  caife nó tae.

Is i Dún Mhuire a bheidh an slua i rith Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair, 2020 ar 11.15 am.    Beidh fáilte romhat.

Gluais :

Fíochán Filíochta – weaving poetry.

ainm cleite – pen-name; admhóidh sí – she will admit; cumadóireacht – composition; fiosracht – curiosity; seandálaí – archaeologist;

stiúrthóir tochailte – dig supervisor; cnuasach – collection; tionchur – influence;

gairm – profession; cláirseach – harp; dea-ghiúmar – good humour.

plé le chéile – discuss together;  scagadh – examine critically;  cáineadh – criticize.

John Spillane & 125 Bliain 2018 na Gaeilge20180514_102802

Mar cheiliúradh ar 125 Bliain de Chonradh na Gaeilge cuirfear Fáilte roimh John Spillane san Ionad Ealaíne ar an Aoine, 11 Bealtaine, ar 8.00 pm. 1893 a cuireadh tús le Conradh na Gaeilge chun an Ghaeilge a athbheochaint sa tír. Bhí baint nach beag ag Dubhghlas de hÍde, céad Uachtarán na hÉireann leis an mbunú agus tá áthas orainn go dtugannn an tUachtarán Micheál D. Ó Huiginn an-tacaíocht don Ghaeilge sa lá atá inniú ann.

Is ó Chorcaigh John Spillane,”lár an domhain” mar a thugann sé féin ar Chorcaigh, agus dar ndóigh bhí an-thionchar ag an gcathair agus contae sin air.   Deir daoine go bhfuil cuid den “sean-nós” ina amhránaíocht lena ghuth díograiseach, ionraic agus mothálach.

Is amhránaí agus ceoltóir é John a bhfuil cuid den bhrionglóidíocht den fhilíocht agus den seanchaíocht ‘sna hamhráin aige. Thaifead Christy Moore, Karen Casey, Sharon Shannon, Sean Keane agus amhránaithe eile amhráin leis. Chuir na Gaeil aithne ar John nuair a bronnadh gradam air féin agus ar an Dr Louis de Paor don “Gaelic Hit Factory” agus ina dhiaidh sin nuair a d’eisigh sé “Irish Songs we learned at school.”

Bíonn sé le feiceáil ar chláracha teilifíse go minic. Beidh Ceolfhoireann na Gaelscoile ag seint ar an oíche.   Tá an-chuid duaiseanna agus Gradam Walton’s faighte acu as feabhas a gcuid ceoil.   Táimid ag súil go mór le bhéith ag éisteacht leo san Ionad Ealaíne.

Dáta don Dialann : Ceiliúradh 125 Bliain na Gaeilge Dé hAoine, le John Spillane agus Ceolfhoireann na Gaelscoile ar an 11 Bealtaine, ag 8.00 pm san Ionad Ealaíne, Halla an Bhaile, An tAonach.

Kathleen Loughnane, Cláirseoir

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh Ceolchoirm den scoth i nDún Mhuire, ar an Aoine, 9 Márta, ar 8.00 pm le Kathleen Loughnane, Cláirseach, Cormac Cannon, Píb Uilleann, Catríona Cannon, Cláirseach agus Moya Cannon, file.     As an tAonach do Kathleen Loughnane agus sheinn sí cúpla uair i nDún Mhuire cheana le Mary Bergin, Dearbhaill Standún, agus Martina Goggin, Dordán.   Thaistil sí an domhan lena cuid ceoil agus tá cáil ar an gcóiriú ceoil atá déanta aici ar cheol ón 17ú ague 18ú aoise.   Beidh fáilte roimpí agus roimh a clann san Aonach táimid cinnte.

Laoch na Gaeilge ar lár.

Is mór an chailliúint do Chonradh na Gaeilge san Aonach Micheál Ó hÓgáin (Boysie) a bheith imithe uainn ar shlí na fírinne.   Bhí aithne mhór ag pobal an Aonaigh ar Bhoysie agus ard-mheas dá réir acu air.   Chaith sé na blianta ina bhall gníomhach den Chonradh agus is féidir a rá go mba cheangal bheo é le tréimhse Phádraig Uí Mheára féin. Déanaimid comhbhrón lena bhean Nora agus lena chlann.

Ar dheis Dé go raibh sé.

Seachtain na Gaeilge / Féile an Aonaigh.

Fógraíodh Seachtain na Gaeilge le Energia i dTrálí le deanaí mar chuid de cheiliúradh níos mó, Bliain na Gaeilge 2018.   Bliain speisialta le ceiliúradh a dhéanamh ar 125 biain d’athbheochan na Gaeilge atá ann agus spreagfar

rannpháirtíocht láidir ón bpobal ar fud na tíre.   Is deis í Seachtain na Gaeilge

chun níos mó Gaeilge a úsáid go laethúil agus le freastal ar imeachtaí Gaelacha.

Beidh na daoine óga os na Bunscoileanna ag iomaíocht sna Comórtais

Aithriseoireachta, Labhairt na Gaeilge, Slua Amhránaíocht agus Ealaín

i rith na seachtaine.   Is breá bheith ag éisteacht leo.

Caint agus Comhrá

Bíonn caint agus comhrá, díospóireacht agus plé ar siúl i nGaeilge gach Céadaoin i rith na bliana i gCaife san Aonach.   Is i Rogha na Tuaithe a bheimid le linn mhí an Mhárta ar 11.00 am.       Cuirtear fáilte roimh chách.

Léamh ague Plé

Is maith le daoine leabhair a leamh.   Tugann a léitheoireacht eolas, pléisiúr agus sásamh do dhaoine. Chun cabhrú le daoine leabhar as Gaeilge a léamh tá grúpa ag teacht le chéile uair sa mhí i nDún Mhuire.

Beidh an chéad ócáid eile le leabhar á léamh agus á phlé ar an Mháirt, 13 Márta

ar 7.00 pm. Tar isteach agus fáilte.

Ríth 2018

Eagraítear Rith gach dhá bhliain chun an Ghaeilge a cheiliúradh.   Beidh reathaithe ar an mbóthar i mbliana trí Aontrom, Ard Mhacha, Thír Eoghain, Mhuimhneachán, An Lú, An Mhí, Bhaile Átha Cliath, Chill Mhantáin, Laois,

Chiarraí, Chorcaigh, agus trí Thiobraid Árann.   Beidh siad ag dul tríd an tAonach

Déardaoin, 15 Márta.     An mbeidh tú leo cuid den slí?

Naíonra Ríocht na nÓg.

Tá ag éirí go hiontach leis na páistí sa Naíonra áit a mbíonn siad ag spraoí gach maidin ó Luan go dtí an Aoine. Tá a lán Gaeilge acu anois idir rannta, abairtí agus amhráin.   Bíonn áthas orthu bheith ag plé le chéile gach lá le Kirsty agus Lena.   Is féidir dhá bhliain saor in aisce a bheith ag páistí anois leis an Scéim ECCE. Buail isteach chuig Dún Mhuire chun a thuilleadh eolais a fháil.

Bailiúchán Náisiúnta.

Beidh Bailiúchán Náisiúnta do Chonradh na Gaeilge ar siúl ag deireadh seachtaine le Pádraig.   Tá súil againn go mbeidh sibh flaithiúil.

Fógra Aifrinn – Beidh an tAifreann as Gaeilge lá le Pádraig ar 9.00 am i Séipéal Naomh Muire.

Bainigí sult as Gaeilge a labhairt le linn Sheachtain na Gaeilge.

Buail isteach chuig Dún Mhuire agus bí ag caint le Pádraig.

A thuilleadh eolais : Kirsty Uí Riain, Oifigeach Forbartha Gaeilge,

067 41570. Email : cnagantaonach@gmail.com www.cnagantaonach.ie

Gluais:

Den scoth – excellent;   pib uilleann – uilleann pipe; cláirseoir – harpist;

cóiriú ceoil – muaical arrangement; ceiliúradh – celebration;

athbheochan – revival; rannpháirtíocht – participation; reathaithe – runners;

Ceolchoirm le Téada

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh Ceolchoirm den scoth ó Oisín MacDiarmada (fidil) Paul Finn (cairdín) ón ngrúpa Téada le Samantha Harvey (pianó/damhsa) i nDún Mhuire ar an Déardaoin,

16 Samhain, 2017 ar a 8.00 pm.

Tá an-aithne ar an bhfidléir iontach Oisín Mac Diarmada ón nGrúpa “Téada” agus a sheinn san Aonach cúpla uair.

Thosaigh Oisín ar an bhfidil agus é ina lead óg i gCo. an Chláir.   Lean sé air nuair a d’aistrigh an chlann go Sligeach áit a músclaíodh a shuim i stíl cheol na háite sin.

Bhain sé a lán duaiseanna ag na Fleánna Cheoil agus d’éirigh lena Bhanna Cheoil Innisfree an chéad áit a bhaint ag Fleadh Cheoil na hÉireann.   Tá céim sa cheol aige ó Choláiste na Trionóide chomh maith le céim i mbainistíocht ó Choláiste Smurfit, Ollscoil Bhaile Átha Cliath.

Tá cáil ar a ghrúpa ceoil “Téada” a bhunaigh sé féin 2001 agus a thaistil an domhan thar na blianta.   Seinneann Oisín ina aonair go minic freisin.   Is Stiúrthóir é ar Scrúdú Cheol Tíre do cheol traidisiúnta ó 2012. Chuir sé clár faisnéise i láthair ar thraidisiúin Fhidléirí Shligigh ar TG4 agus tá leabhar foilsithe aige féin le Daithí Gormley “Fiddlers of Sligo.”

Paul Finn

Ceann de na ceoltóirí is fear ar an gcairdín is ea Paul Finn a thagann ó Cho. Laoise. Mar bhall den ghrúpa Téada ó 2003 thaistil sé Meiriceá, an Euróip, agus cuid den Áis agus tá sé le cloisint ar go leor album Ghael Linn leo.

Tá sé sa bhanna “Innisfree” le hOisín agus bíonn sé le feiscint ag teagasc ar cheardlanna anseo agus ansiúd chomh maith le Contae Laoise.

Samantha Harvey

As California do Samantha atá ina cónaí anois i Sligeach.   Ceoltóir

traidisiúnta agus rinceoir sár mhaith is ea í.   Seinneann sí an Bosca ceoil

agus an Pianó.   Thaistil sí an domhan le grúpaí difriúla freisin “Téada” san

áireamh.   Bhí páirt aici sa Cheolchoirm do 2016 ar RTE ó Amharclann Bhord Gáis.     Tá cleachtadh aici ar thaispeántas drámaíochta do dhaoine óga

agus bíonn sí le feiscint i scoileanna agus amharclanna ar fud na hÉireann.

Le déanaí ghlac sí páirt i Tradition Now 2017 san Amharclann Náisiúnta.

Ná dean dearmad bheith i nDún Mhuire Déardaoin an 16 Samhain ag 8.00 agus má bhíonn tú ann beidh tú sásta.

125 Bliain dAthbheochan na Teanga i 2018.

Seoladh Bliain na Gaeilge 2018 i measc na nGael ag Oireachtas na Samhna

i gCill Airne, Co. Chiarraí.

Beidh Conradh na Gaeilge 125 bliain bunaithe sa bhliain 2018.   Is Féile

Bliana a bheidh ann ar son na Gaeilge.   Déanfar ceiliúradh ar thábhacht agus ar thionchar na hathbheochana ar an bpobal agus cuirfear dúshlán reatha na teanga i lár an aonaigh i 2018.   Beidh grúpaí fud fad na tíre agus fud fad an domhain páirteach sa Bhliain .

D’fháiltigh Príomh Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, Joe McHugh, T.D. roimh chinneadh Fhoras na Gaeilge maoiniú a chur ar fáil do Bhliain na Gaeilge.

“Beidh deis iontach againn le linn na bliana ceiliúradh a dhéanamh ar ár dteanga agus ár gcultúr,” ar seisean, “impím ar gach duine bheith páirteach, iad siúd atá líofa agus iad siúd nach bhfuil acu ach cúpla focal.”

Gluais

fógairt – announce; scoth – excellent; músclaíodh – arouse interest;

bainistíocht – management; stiúrthóir – director; clár faisnéise – documentary;

ceardlann – workshop; san áireamh – including; athbheochan – revive;

ceiliúradh – celebrate; tábhacht – importance; tionchar – influence;

dúshlán reatha – current challenges; cinneadh – decision, maoiniú – funding.

SEO AN SCÉAL     le Conradh na Gaeilge.

Oíche Chultúir.

Beidh an Oíche Chultúir á cheiliúradh ag Conradh na Gaeilge i nDún Mhuire,

50 Sr. an Phiarsaigh, An tAonach, ar an Aoine 22 Meán Fómhair, ar 7.30 pm.

Is ann a bheidh ceoltóirí óga ó Chomhaltas Ceoltóirí Eireann ag seinnt agus beidh Máire Ní Cheilleachair, Corcaíoch agus amhránaí ar an sean-nós mar aoí speisialta chun amhráin a rá. Is minic a bhíonn Máire le cloisint ar Raidio na Gaeltachta nó ar TG4.   Tá cleachtadh ag Máire ar amhráin a mhúineadh do dhaoine óga i gCorcaigh agus tá súil againn go mbeidh cúpla amhrán nua ag ceoltóirí ógaThiobraid Árann ina diaidh. Mar is eol don saol bíonn an Oíche Chultúir ar siúl ar fud na tíre ar an oíche chéanna.   Scaipeann na hOifigigh Ealaíne eolas faoin oíche sna contaethe difriúla agus déantar bolscaireacht faoin oíche ar an raidio. Is féidir a rá go mbeidh an oíche i nDún Mhuire trí Ghaeilge agus go mbeidh na himeachtaí saor in aisce.   Failte romhaibh!

Ranganna Gaeilge

Tá an fómhar tagtha agus oícheanta fada an gheimhridh romhainn.   Smaoiníonn

daoine ar imeachtaí mar cheird a fhoghlaim nó dul chuig rang oíche.   Bíonn

éileamh ar na ranganna Gaeilge i nDún Mhuire.   I mbliana cuirfear ranganna ar fáil do na déagóirí atá ag ullmhú don Teastas Sóisireach nó don Ardteist.

Chomh maith leo san beidh ranganna do dhaoine fásta ar mhaith leo tosnú aris nó dóibh siúd a bheidh ag iarraidh feabhas a chur ar an Ghaeilge atá acu cheana féin.   Is de réir a chéile a thógtar na caisleáin!    Má’s mian leat clárú do rang bí i dteagmháil le Pádraig ag 067/41570.

Naíonra – Ríocht na nÓg ag Cúl an Tí.

Bíonn na leanaí trí nó ceithre bliana d’aois ag freastail ar an Naíonra gach maidin ó naoí a chlog go meánlae.   Bíonn sceitimíní orthu ag teacht isteach gach lá.

Baineann siad sult agus taitneamh as bheith ag spraoí le chéile, téann siad amach

ag siúl, téann siad chuig an Leabharlann ague foghlaimíonn siad Gaeilge i ngan

fhios dóibh féin go nádúrtha.   Tá an scéim ECCE idir lámha agus tugann sé tréimhse áirithe saor in aisce don chlann a bhuíochas don rialtas!

Maidin Chaife.

Buaileann slua le chéile gach Céadaoin chun caife nó tae a ól agus cursaí an lae a

phlé. Caitheann siad uair an chloig le caint agus le caidreamh. Téann siad go Caife difriúil gach mí.     Cuirtear fáilte roimh éinne ar mhaith leo Gaeilge a labhairt, bíodh sí olc, maith nó ar fheabhas.   Má’s mian leat teacht isteach Céadaoin ar bith bí i dteagmháil le Kirsty i nDún Mhuire ag 067/41570.

cnagantaonach@gmail.com

Gluais:

Ceiliúradh – celebration; sean-nos – tradition; aoí speisialta – special guest;

scaipeann eolas – to spread information; bolscaireacht – publicity;

saor in aisce – free; ceird – craft; feabhas – improve; clárú – register;

sceitimíní – to be excited; caidreamh – companionship.

Dúchas – Seán Ó Ríordáin & Art Ó Laoghaire.

Beidh Dúchas, Éigse do Thiobraid Árann ar siúl go luath san Aonach. Is é an aidhm atá leis an deireadh seachtaine ná saibhreas na litríochta Gaeilge comhaimseartha a roinnt le cách agus sásamh agus tuiscint a thabhairt don phobal.   Féile filíochta a bheidh ann agus ómós á léiriú do Sheán Ó Ríordáin, file, a fuair bás 1977 daichead bliain ó shin.

Cloisfear filíocht an Ríordánaigh oíche an Aoine i nDún Mhuire, 8 Meán Fómhair agus beidh eolas agus fáisnéis le fáil ar a shaol ó shár-chlár Teilifíse a dhein Seán Ó Mórdha blianta ó shin.

Is i nDún Mhuire ar an Satharn an naoú lá a bheidh Caoineadh Airt Uí Laoghaire á léiriú ag Aisteoirí Chúil Aodha le hÁine Uí Chuill, aisteoir agus Shauna Willems, ceoltóir.

Mí na Bealtaine 1773 maraíodh Art Ó Laoghaire.   Léim a bhean Eibhlín Dúbh Ní Chonaill (aintín do Dhomhnaill Ó Conaill) ar a chapall agus ar aghaidh léi go bhfuair sí a fear céile marbh.   Chum sí an caoineadh nuair a fuair sí corp Airt agus cuid eile den chaoineadh ag an torramh.   Tá Caoineadh Airt Uí Laoghaire ar an gcaoineadh is cáiliúla sa Ghaeilge.

Ar an Satharn freisin cloisfear Agallaimh Bheirte ó Threasa Uí Neill agus Con Ó Cróinín, Ceatharlach, agus ó Kirsty Ní Bhroin agus Caoimhe Ní Gheibheannaigh, An tAonach.   Beidh ceol agus amhráin ar an gclár idir eatarthu.

Is san Ionadh Ealaíne i Halla an Bhaile a bheidh an gabhar á róstadh oíche an tSathairn,   Mo Pheann ag Rince : Tionscadal an Ríordánaigh le Imram a bheidh san Ionad leis na filí Liam Ó Muirthile, Louis de Paor agus an ceoltóir Enda Reilly.

Bhí Seán Ó Ríordáin ina cheann ródaí filíochta in Éirinn a linne. Léitear fós le fonn agus le fiosracht é.   Mealltar sinn ag a mhácántacht, a dhaonnacht, a ghreann, an t-imeartas focal agus na comhfhocal is iad i gcúl aigne an léitheora.

Sa seó seo beidh Louis de Paor ag léamh dánta Uí Ríordáin le tionlachan ceoil ón ngiotáraí Enda Reilly agus beidh Liam Ó Muirthile ag léamh rogha as a dhialann “Anamlón Bliana.”   Beidh iomhánna áille de chuid an ealaíontóra Margaret Lonergan á dteilgean sa chúlra.

Is Corcaíoch é Liam Ó Muirthile a d’fhoghlaim Gaeilge ar scoil agus i nGaeltacht Chiarraí.   Tá a lán duaiseanna bainte amach aige thar na blianta dá chuid filíochta agus cuid mhaith foilsithe aige.   Léiríodh na drámaí Tine Cnámh, Fear an Tae, agus Liodán na hAbhann leis.   Is ball d’Aosdána é.

Corcaíodh eile is ea Louis de Paor a bhfuil lear mór duaiseanna bainte amach aige dá chuid dánta – duais Oireachtais Sheáin Uí Ríordáin ceithre huaire.   Faoi láthair tá sé ina Stiúrthóir ar Ionad an Léinn Éireannaigh in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Is amhránaí, giotáraí agus cumadóir amhráin as Baile Átha Cliath é Enda Reilly. Sheinn sé ag ceolchoirmeacha le John Spillane, Kila, Liam Ó Maonlai, Rónán Ó Snodaigh agus chan sé leis an Cheolfhoireann Náisiúnta.   Ina Albam Whoris a d’eisigh sé le déanaí tá bailiúchán dánta le Yeats cuid acu aistrithe go Gaeilge ag Gabriel Rosenstock.

Tá an ioliomad taithí ag Margaret Lonergan ar bheith ag obair le tionscadal éagsúla ealaíne sa phobal agus le comhlachtaí.   Tá sí ag obair le Imram, Féile Litríochta Gaeilge, ó 2009 nuair a chruthaigh sí íomhánna breátha le téacs a theilgean ar scáileán.   Cuir na dátaí 8, 9, 10 Meán Fómhair i do dhialann, bí ann agus beidh tú thar a bheith sásta.

Gluais :

Éigse – learning or poetry; saibhreas na litríochta – richness of literature;

comhaimseartha – contemporary; ómós – respect; caoineadh – lament

torramh – wake; agallamh – disputation in verse; gabhar á róstadh – expression meaning fun; ceannródaí – pioneer; daonnacht – humanity; imeartas focal – play on words; comhfhocal- compound words;

tionlachan ceoil – musical accompaniment; íomhanna – images;

teilgean – projected; d’eisigh sé – he launched.

An tEarrach Thiar;

Fear ag glanadh cré

De ghimseán spáide

Sa gciúnas shéimh

I mbrothall lae

Binn an fhuaim san Earrach thiar.

Má’s mian leat níos mó eolais nó an fhilíocht Ghaeilge a bhlaiseadh idir sean agus nua tar go Dún Mhuire Dé Máirt 14 Feabhra áit a mbeidh Daithí Mac Abhainnse

ag stiúradh na díospóireachta ar 7.00 pm. Beidh a rogha dánta aige don slua agus iad aistrithe go Béarla.   Mar sin ní bheidh aon fhadhb tuisceana ann.

Scríobh Máirtín Ó Direáin an dán An tEarrach Thiar ina chuireann sé síos go healaíonta ar cheithre radharc as Oileán Árainn lena linn.   Rugadh Máirtín 1910 ague taitníonn an dán seo linn go léir.   Tosaíonn daoine ag obair sa ghairdín

agus tugtar dóchas dúinn san Earrach i ndiaidh doinnine agus dorchadas an gheimhridh. Ach cad is filíocht ann?   An é an dán a mholann áilleacht tíre nó dúiche? Nó an í an liric í a nochtann croí an fhile faoi ghrá do bhean nó bás an té is ansa leis.   Bíonn meas ag duine ar cheol na bhfocal nó ar shimplíocht na cainte agus na smaointe.   Bhíodh meadaracht riachtanach sna dánta fadó ach d’athraigh sé sin le himeacht aimsire. Bhí an-chumhacht ag na filí sa seansaol.   Ba aicme ar leith iad. Tá caint gnách simplí an lae inniu sna dánta anois.

An duine aonair a bhíonn faoi chaibidil ag na filí inniu   Buail isteach chugainn ar an Mháirt 14 Feabhra, 7.00 pm i nDún Mhuire.

Maidin Chaife:

Cuir nóta sa Dialann faoin Mhaidin Chaife ar 11.00 i Cinnamon Alley gach Céadaoin i mí Feabhra.   Tagann daoine le chéile chun cúrsaí an lae a phlé le cupán chaife nó tae.   Cur is cúiteamh as Gaeilge a bhíonn ar siúl agus tugtar deis do dhaoine Gaeilge labhairt.   Bíonn fáilte roimh óg is aosta, roimh Ghaeilge lag agus láidir.   Is de réir a chéile a thógtar na caisleáin agus tá cuid mhaith Gaeilge ag Marie i Cinnamon Alley chun freastail ar an slua!.

Seachtain na Gaeilge:

Ceiliúradh atá i Seachtain na Gaeilge a bheidh ar siúl on 1/17 Márta ar fud na

tíre. Is iad Ambasadóirí na Seachtaine i mbliana Miriam O”Callaghan, Art Parkinson agus Micheál Ó Ciaraidh.

Tá Miriam ag súil le níos mó Gaeilge a úsáid ó lá go lá lena clann agus a comhghleacaithe in RTE. Bhí Art Parkinson i Kubo, The Two Strings agus Game of Thrones. Déanann sé a chuid staidéar trí mheán na Gaeilge ague bíonn sé ag foghlaim trí Ghaeilge fud fad an domhain nuair a bhíonn scannán á dtaifeadadh aige. Tá sé an-mhórtasach as an Ghaeilge agus bíonn sé iontach bródúil í a labhairt gach lá. Tá Micheál Ó Ciaraidh ag obair i TG4. Deir sé gur féidir Facebook, Gmail & Twitter a úsáid as Gaeilge nó gur féidir le daoine teachtaireacht as Gaeilge a scríobh ar ghrianghraf ar Snapchat!

The Spirit of Tipperary:

Seolfaidh Éamonn De Stafort “The Spirit of Tipperary” le Pádraig Ó Meára ague Tomás Ó Domhnaill i nDún Mhuire, 50 Sr. an Phiarsaigh, An tAonach ar 8.00 pm an 15 Feabhra. Bailiúchán de dhánta, eolas ar fhilí, scéalta agus stair Thiobraid Árann atá sa leabhar seo i mBéarla agus i nGaeilge a d’fhoilsigh The Guardian Company agus a bhí curtha in eagar ag Pádraig Ó Meára agus Tomás Ó Domhnaill. Múinteoir i Scoil na mBráthar agus ansin i Scoil na Leanbh ab ea Pádraig Ó Meára a chaith a shaol ar obair don teanga le Conradh na Gaeilge.   D’fhoilsigh Pádraig agus Tomás Ó Domhnaill (céile a deirféar Tess) The Spirit of Tipperary. Tá an leabhar as cló le fada agus anois a bhuíochas do Mháirtín Ó Meára (mac Phádraig) beidh deis ag muintir Thiobraid Árann agus muintir na hÉireann go léir an leabhar a fháil.   Beidh fáilte is céad roimh aon duine a chuireann suim i leabhair agus roimh a gcairde.

Gluais

gimseán spáide – tread of spade; brothall – heat; doinnine – stormy weather;

dúiche – homeland; nochtann – reveals; gnách –ordinary; aistrithe – translated;

fadhbh tuisceana – problem of understanding; cur is cúiteamh – discussion;

ceiliúradh – celebration; comhghleachaithe fellow workers;– scannáin á dtaifeadadh – films being recorded; fud fad – all around;

mórtasach / bródúil – proud; as cló – out of print.

Fuil ar an Rós – Poems of 1916

Is cúis áthais do Chonradh na Gaeilge go mbeidh Fuil ar an Rós – Blood on the Rose – Poems of 1916 á léiriú ag Gabriel Rosenstock, Sadhbh Ní Fhloinn, Cathal Quinn, John Blake agus Tristan Rosenstock  i nDún Mhuire, An Domhnach, 16 Deireadh Fómhair, ar 3.30 pm.

Blaiseadh a bheidh anseo den tréimhse timpeall 1916 ar chruthaitheacht na gceannairí go háirithe An Piarsach, Tomás Mac Donnchadha, Séamus Ó Conghaile agus Joseph Mary Plunkett.

This will be a bilingual presentation of poems such as I See His Blood Upon the Rose, Fornocht Do Chonac Thú, A Wave of the Sea, Mise Éire,  Lament for Thomas Mac Donagh, with some translations by Gabriel Rosenstock and original music by Sadhbh Ní Fhloinn.   Beidh an taispeántas léirithe ag Tristan Rosenstock.

File agus aistritheoir a bhí ag obair leis An Gúm is ea Gabriel Rosenstock a bhfuil an ioliomad leabhar foilsithe aige thar na blianta.  Is ball d’ aosdána é agus an-suim aige sna healaíona.

Bíonn Tristan Rosenstock le feiscint go seachtainiúil mar láithreoir ar an gclár Imeall ar TG4.   Tháinig sé go dtí Dún Mhuire cúpla uair cheana mar bhall den ghrúpa Téada.  Is breá leis ceol, Gaeilge, na healaíona, polaitíocht agus taisteal.

Meascán de dhánta ague de cheol a bheidh le cloisint i nDún Mhuire Dé Domhnaigh, ar 3.30 pm.      Táimid ag druidim chun deireadh na bliana 2016 agus an ceiliúradh ar 1916.    Cuid dár n-oidhreacht agus dár gcultúr a bheidh sa taispeántas seo ar ard-chaighdeán.  Mar sin bígí linn agus ceiliúraimis le cheile.

Ranganna

Bíonn ranganna ar siúl do dhaoine fásta, tosaitheoirí agus feabhsóirí gach Luan agus Máirt ar 7.30 pm i nDún Mhuire.  Tá na múinteoirí thar barr agus an-tuiscint acu do gach duine.   Tagann déagóirí chuig rang ar an Mháirt idir 5.00 agus 6.00 pm tráthnóna.   Má bhíonn aon eolas ag teastáil is féidir glaoch ar Phádraig Ó Neachtain, Oifigeach Forbartha Gaeilge, 067/41570.

Naíonra

Tá na páistí sa Naíonra ag baint spraoí as gach maidin a chaitheann siad le chéile. Os rud é go bhfuil an aimsir go hálainn táid le feiscint ag siúl leis an rópa agus na Stiúrthóirí ar gach taobh chun go mbeidh siad slán sábhailte ar na cosáin timpeall an bhaile.

Maidin Chaife

Tagann roinnt daoine le chéile gach seachtain san Aonach chun cupán caife nó tae a bheith acu agus Gaeilge a labhairt.   Is ar an gCéadaoin ar 11.00 am a bhíonn siad le cloisint ag plé cúrsaí an tsaoil.    Is breá leo bheith ag caint agus ag cadráil nó ag éisteacht le nuacht a chéile.   Má’s suim leat an Ghaeilge a chloisint nó a labhairt tapaidh an deis seo agus bí in gCaife Steeples ar an gCéadaoin.

Gluais:

Cúis áthais – cause of joy; blaiseadh – taste; cruthaitheacht – creativity;

ceannaire – leader;  aistritheoir – translator; léirithe – produced;

na healaíona – the arts; ag druidim – nearing; oidhreacht – heritage;

ceiliúraimis – lets celebrate; tosaitheoirí – beginners, feabhsóirí – improvers;

slán sábháilte – safely; cadráil – chatting; tapaidh an deis –take the opportunity.

Tuilleadh eolais : Pádraig Ó Neachtain, 067/41570  http://www.cnagantaonach.ie     f    t

Oíche Chultúir

Tá an Oíche Chultúir ag dul ó neart go neart ó cuireadh tús leis ar mholadh duine amháin cúpla bliain ó shin.    Bíonn deis ag gach duine cuid den chultúr a bhlaiseadh i ngach aít sa tír saor in aisce   Anseo san Aonach beidh an file Thiobraideach Áine Ní Ghlinn ag léamh a cuid filíochta I nDún Mhuire ar an Aoine 16 Meán Fómhair.

Áine Ní Ghlinn

Léachtóir, iriseoir, agus scríbhneoir í Áine.    Is as Crosaire an Ghúlaigh, Co.Thiobraid Árann di ach tá sí ina cónaí le fada i mBaile Átha Cliath.  Chaith Áine tamall ag múineadh i mBuiríos Uí Luigheach sara ndeachaigh sí ag obair mar iriseoir le RTÉ agus Raidió Na Gaeltachta.   Faoi láthair roinneann sí a cuid ama idir léachtóireacht i gColáiste Oideachais Eaglais na hÉireann, scríbhneoireacht do léitheoirí óga agus ceardlanna scríbhneoireachta a chur ar fáil do dhaltaí scoile.   Tá go leor gradaim buaite ag Áine.  Bronnadh Gradam Reics Carló Leabhar na Bliana, Gradam Ficsin Leabhair Pháistí Éireann agus Gradam Leabhar na Bliana de chuid Chumann Litearthachta na hÉireann ar an úrscéal Daideo. Bronnadh Gradam Ibby ar Bhrionglóidí agus tá go leor duaiseanna eile buaite aici dá saothar drámaíochta agus filíochta agus dá húrscéalta do pháistí.

 Comhaltas Ceoltóirí Éireann

Tá Comhaltas Ceoltóirí an ghníomhach san Aonach agus i dTiobraid Árann go hiomlán.  D’éirigh go hiontach le Fleadh na Mumhan a d’eagraigh siad san Aonach anuraidh agus arís i mbliana bhí na sráideanna i gCloch Shiurdáin breac le ceoltóirí ag Fleadh Thiobraid Árann agus chuir siad  an-chuid ceoltóirí faoina chúram  ar aghaidh chuig Fleadh Cheoil na hÉireann a bhí in Inis i mbliana.

Beidh ceoltóirí den scoth leo le ceol a chur ar fáil ar an Oíche Chultúir. Bígí ann ar an Aoine, 16/09/2016 ar 8.00 pm i nDún Mhuire.

Naíonra.

Tá na leanaí trí bliana d’aois ag baint spraoí as an Naíonra Ríocht na nÓg i nDún Mhuire le seachtain na laethanta  seo.    Tá dhá bhliain saor in aisce anois do pháistí os cionn trí bliana d’aois.   Cuireann siad aithne ar pháistí eile, bíonn spórt agus spraoí acu agus foghlaimíonn siad roinnt Gaeilge i ngan fhios dóibh féin chomh maith lena lán rudaí eile.

Tá beirt Stiúrthóir cumasacha ina mbun Éilís Uí Thuathaigh agus Kirsty Ní Bhroin ó 9.00 am – 12.00 meánlae.

Ranganna

Tá a lán daoine ag cur spéise i ranganna Gaeilge a bheidh ag tosnú roimh dheireadh Mheán Fómhair.   Bíonn  suim ag tuismitheoirí bheith  chun tosaigh ar na leanaí agus bíonn suim ag daoine eile bheith ag plé le chéile i nGaeilge. Ar ndóigh bíonn daltaí scoile go háirithe déagóirí ag iarraidh barr feabhais a chur ar an dteanga chun bheith ullamh do scrúdaithe.  Pé aidhm atá agat má’s suim leat freastal ar rang a bheidh ar siúl i nDún Mhuire, bí i dteagmháil le

Pádraig Ó Neachtain, Oifigeach Forbartha Gaeilge ar 067/41570

Nó ríomhphost :cnagantaonach@gmail.com

http://www.cnagantaonach.ie

Gluais : ceardlann – workshop; neart – strength; iriseoir – journalist;

gradaim – awards; gríomhach – active; breac –full of; scoth – excellent;

cumasach – capable; spéis – interest; go háirithe – especially.

Seachtain na Gaeilge

Tá Seachtain na Gaeilge linn! Tá Seachtain na Gaeilge ar bun ó 1902 agus d’fhás tréimhse na féile atá ag dul ó neart go neart ó sheachtain go tréimhse os cionn coicíse.   Toisc go raibh an-aitheantas faighte ag Seachtain na Gaeilge fágadh an t-ainm mar a bhí ó thús.  Eagraítear imeachtaí i ngach contae in Éirinn agus in aon áit a bhfuil na Gaeil lonnaithe. Is í aidhm na seachtaine an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach a chur chun cinn ague deis a thabhairt do dhaoine Gaeilge a chloisint ague a labhairt.  San Aonach eagraítear Féile an Aonaigh i rith an ama ague tagann daltaí ó Bhunscoileanna ague Iarbhunscoileanna Thiobraid Arann Thuaidh chun bheith páirteach sna Comórtais Aithriseoireachta, Labhairt na Gaeilge, Slua Amhránaíochta, Ealaíne, Filíochta ague Blagála.  Is féidir linn go léir páirt a ghlacadh i Seachtain na Gaeilge trí éisteacht le Gaeilge ar an raidio nó féachaint ar TG4 nó Gaeilge a labhairt sa bhaile, ar an bhfón, le do chairde, nó í a úsáid ar na meáin shóisialta.

Bain triail aisti.

Ciorcal Comhrá

Tuigtear dúinn go bhfuil Ciorcal Comhrá go seachtainiúil i dTeach Laighin faoi láthair. Cuireadh in iúl go raibh Teachtaí Dála ague Seanadóirí chomh maith le lucht na hoifige ag ól caife ann agus ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge. Thug an tAire McHugh spreagadh dóibh toisc go bhfuil feabhas an-mhór tagtha ar a chuid Gaeilge le tamall.  Beidh deis ag daoine gur mhaith leo Gaeilge a chloisint ague a labhairt teacht go caife Cinnamon Alley ar an gCéadaoin 4 agus 11 Márta ar 11.00 am.  Muna bhfuil tú saor ar maidin beidh fáilte romhat ag Country Choice ag Tae Tráthnóna Déardaoin 12 Márta ar 3.00 pm. Má’s mian leat bheith amuigh san oíche beidh comhluadar Gaelach agus ceol i dTábhairne Rohan ar an gCéadaoin 4 agus 11 Márta agus oíche Aoine 13 Márta i dTábhairne Uí Shúilleabháin chomh maith(Rocky’s).

Ómós Phádraig.

Bainfidh gach duine taitneamh as an gCeolchoirm seo ar an Satharn 14 Márta san Ionad Ealaíne ar 8.00 pm le togha ague rogha ceoltóirí agus damhsóirí.  Rachaidh brábús na hoíche chun athchóiriú a dhéanamh ar Chaisleán Drom Inbhir.

An tAifreann

Mar is gnáth beidh Aifreann 9.45 Lá le Pádraig as Gaeilge. Beimid ag súil le lá brothallach, tirim ansin chun dul ag féachaint ar an Mhórshiúil.

Lá na mBronntanas

Ceannaigh leabhar Gaeilge mar bhronntanas ar an Aoine 6 Márta sa Siopa Leabhar i nDún Mhuire, 50 Sr An Phiarsaigh.   Beidh sladmhargadh ann ar feadh na seachtaine roimh Lá le Padraig.

Féile Scoildrámaíochta

Thug an moltóir Helen Hallissey ó Chorcaigh ardmholadh don dráma  “An tAirc ó Oz” léirithe ag rang 6 Bunscoil na Carraige lena mhúinteoir Gary Prút agus an dráma “Cocaillín Dearg” léirithe ag Rang 1 Gaelscoil Aonach Urmhumhan lena múinteoir Norma Uí Riain le deanaí. Mhol sí an aisteoireacht, an chaint, an léiriú agus an teacht i láthair ag na haisteoirí óga go léir.  Bhain an lucht féachana an-sult astu chomh maith. Comhgháirdeas leo.  Beidh na drámaí ag iomaíocht i bhFéile Scoildrámaíochta na Mumhan in Inis ar an 19 Márta. Go n-éirí leo go léir.

Gluais:

Aitheantas – recognition; lonnaithe – settled; na meáin shóisialta – social media;

triail – try; barr feabhais – improve; spreagadh – encouragement;

ómós – respect /in honour of; brabús – profit; brothallach – warm; sladmhargadh – sale.

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google

Is le do chuntas Google atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s